Vystoupení Vojtěcha Filipa na XXI. setkání komunistických a dělnických stran v Izmiru

31. 10. 2019

Vážení účastníci XXI. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran, vážené soudružky, vážení soudruzi.

Dovolte mi v úvodě mého vystoupení vám a všem členům vašich politických stran tlumočit srdečný, soudružský pozdrav od mých spolustraníků, členů Komunistické strany Čech a Moravy a současně vyjádřit srdečné poděkování spoluorganizátorům této akce, Komunistické straně Turecka a Komunistické straně Řecka, za mimořádně zdařilou a velkorysou organizaci setkání v tomto nádherném prostředí.

Letošní setkání je charakterizováno připomínkou 100. výročí od založení 3. komunistické internacionály, bojem za mír a proti imperialistickým agresím.

Vážené soudružky a soudruzi, téma odvrácení válečného konfliktu a obnovení mírového spolužití ve světě je pro naše rodiny, děti základním předpokladem přežití lidstva. Pokusím se ve mně vymezeném časovém prostoru objasnit pozice KSČM.

V období po IX. sjezdu KSČM se potvrdily závěry o prohlubování procesů globalizace, a s tím spojených rozporů vedoucích imperialistických mocenských center, v čele s USA, včetně rostoucí agresivní povahy NATO a jeho rozpínavosti, agrese, tlaku na zvyšování vojenských rozpočtů, další militarizace mezinárodních vztahů, rušení mezinárodních odzbrojovacích smluv a celkového růstu napětí a ohrožení celosvětového míru jako základního předpokladu přežití lidské společnosti. Ruská federace a Čína jsou nepokrytě označeny jako největší nepřátelé Spojených států, ohrožující dominanci USA, s kterými je potřeba se vypořádat za každou cenu.

KSČM nepovažuje NATO za garanta národní bezpečnosti České republiky, naopak, vazalská podřízenost zájmům tohoto vojenského paktu přispěla k výraznému snížení obranyschopnosti země, když armáda země je budována jako expediční sbor, určený pro nasazení v zahraničních misích, ve stále větší míře podléhající zahraničnímu velení, hrozící zavlečením země do válečného konfliktu. Strategickým cílem strany do příštího období proto i nadále zůstává odmítání expanzivní politiky NATO a USA, jako jeho vedoucí mocnosti, a vystoupení z této aliance, minimálně z její vojenské složky.

Mýtus o nadřazenosti USA a Západu obecně v mezinárodních vztazích skončil. Na troskách unipolárního světa vzniká nový, multipolární, a to jak politicky a ekonomicky, tak i vojensky. Přiznávají to i realisticky uvažující politici Západu, naposledy prezident Francie Emmanuel Macron v projevu k velvyslancům Francie.

Politika sankcí, obchodních válek, vojenských intervencí, neokolonialismu stojí za problémy, které sužují mezinárodní společenství, a bez znovunastolení vlády mezinárodního práva, na základě principů Charty OSN, nelze garantovat mír ve světě.

Konkrétními projevy takovéto politiky ve snaze o udržení imperiální nadvlády ve světě jsou sankce vůči Rusku, obchodní válka USA s Čínou, sankce vůči Íránu, vojenské agrese v Sýrii, Jemenu, okupace Afghánistánu a řada dalších, to vše s masivní podporou médií vlastněných globálními vládci.

S tím nesporně souvisejí i snahy o překrucování historie, zejména výsledků 2. světové války, když jsou oběti stavěny do role agresorů a naopak, včetně zpochybňování role Rudé armády při osvobozování Československa a zamlčování historických skutečností, které položily základ poválečného uspořádání a vzniku světové socialistické soustavy.

Rostoucí choutky sudetoněmeckého Landsmanschaftu pod hlavičkou historického usmíření usilovat o roli poškozeného a nárokovat si navrácení zkonfiskovaných majetků, o jejichž konfiskaci rozhodla mezinárodní konference vítězných mocností v Postupimi, je součástí těchto scénářů. Alarmující je politická podpora těchto cílů zástupci některých českých politických stran, včetně ČSSD.

KSČM proto musí ve své politice vysvětlovat zejména mladé generaci, která je obětí masivní dezinformační kampaně, začínající ve školách, kulturních produkcích, ale i mediální masáže, že překrucování historie je pouze pokusem vytvořit předpoklady pro historický revanšismus, navracení majetků, a to také představitelům české šlechty, a tedy i útokem na suverenitu a teritoriální i majetkovou integritu České republiky.

Velice kriticky se KSČM vymezuje vůči politice současných českých vlád, zejména jednostranné orientaci, až područí zájmům Spojených států a dalších zemí Západu. Současný dosazený český ministr zahraničních věcí je pouze výpravčím a poslušným správcem svých zahraničních mentorů.

Tomu odpovídá i jednostranná zahraničně-politická orientace země. Dokumentovat to lze na přístupu České republiky k sankcím vůči Rusku, Číně, Íránu a na řadě dalších příkladů, jakými jsou například Kuba a Venezuela.

Smutnou korunou je snaha o de facto uznání Jeruzaléma jako hlavního města státu Izrael, v rozporu s četnými rezolucemi OSN.

KSČM, využívajíc svého politického vlivu a zastoupení na všech stupních zastupitelské demokracie, od parlamentu až do komunální úrovně, aktivně bojuje proti těmto protinárodním krokům a jejich škodlivost vysvětluje občanům země.

KSČM bude podporovat takovou zahraniční politiku, která je v národním zájmu většiny občanů České republiky. To je mnohorozměrný rozvoj vztahů všemi směry, na základě vzájemné výhodnosti, respektování suverenity a nevměšování se do vnitřních záležitostí.

Odmítáme všechny formy sankcí a použití síly nebo hrozby silou v mezinárodních vztazích bez souhlasu RB OSN.

Bezpečnost České republiky a Evropy bude nejlepším způsobem zajištěna mimo vojenské bloky. KSČM proto podporuje vytvoření systému kolektivní bezpečnosti na platformě OBSE, která nejlépe odpovídá zájmům všech zúčastněných zemí, a byla by garantována velmocemi.

K tomu navrhujeme novou Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a posouzení změn, které od roku 1975 nastaly, a je potřeba na ně reagovat. Garantem by již nebyly USA a SSSR, ale nejméně Rusko, USA a Čína, jako garanční mocnosti a stálí členové RB OSN.

Požadujeme rovněž zastavení militarizace, závodů ve zbrojení a urychlené zahájení odzbrojovacích jednání. Prospělo by to ke zvýšení vzájemné důvěry a bezpečnosti, ušetřené finanční zdroje by mohly být použity na financování rozsáhlých sociálních projektů, ekologie a zlepšování životních podmínek v nejchudších zemích světa.

KSČM nemůže podporovat projekt EU bez jeho hluboké systémové reformy a demokratizace. EU se musí stát prostorem rovnoprávné spolupráce suverénních států. Odmítáme využívání EU jako nástroje prosazování zájmů nadnárodních monopolů, prostřednictvím byrokratického, nikým nevoleného aparátu bruselských úředníků. Požadujeme posílení role EP a suverénních států na rozhodovacích procesech EU. Za skandální považujeme usnesení EP ze září letošního roku o takzvaném Zachování evropské paměti, kde byl komunismus a nacismus postaven na stejnou úroveň, a de facto tímto způsobem posvětilo to, co se děje například v Polsku, na Ukrajině a odpovídá oné generální snaze o překrucování historie, o které jsem mluvil.

Emancipace Evropy, místo vazalské podřízenosti politice Spojených států, respektování mezinárodního práva a práva suverénních států na volbu vlastní cesty společenského rozvoje, to je směr, který může přispět ke sjednocení národů Evropy, jejich prosperitě a mírové budoucnosti.

Prohlubování regionální spolupráce na platformě skupiny Visegrád 4 a její rozšiřování o další země se společnými historickými a kulturními kořeny a zkušenostmi považujeme za důležitý prvek ochrany suverénních zájmů České republiky a všech těchto zemí v EU, a to nezávisle na jejich rozdílných ideologických východiscích. Jsem rád, že vás můžu informovat, že ještě v tomto roce hodláme v České republice uspořádat v tomto formátu schůzku komunistických a dělnických stran s cílem vytvořit stínový regionální projekt s potenciálem pro další rozvoj.

KSČM odmítá všechny formy nelegální migrace, pokusy o vnucování kvót na jejich přerozdělování mezi členské země EU. EU musí plnit své závazky vyplývající ze Schengenských dohod, posílit ostrahu hranic Unie a zabránit přílivu nelegální migrace do Evropy. Naopak podporujeme všechny kroky směřující k odstraňování příčin migrace a nejen jejich následků.

KSČM podporuje zapojení České republiky do mezinárodního úsilí o ochranu klimatu a všechny kroky směřující k zlepšování životního prostředí v podmínkách udržitelného rozvoje. Uvědomuje si, že v podmínkách kapitalismu, honby za ziskem, spotřebitelského stylu života a s tím spojeného drancování přírodních zdrojů není tento cíl splnitelný a že různé PR aktivity typu »Greta« pouze zakrývají tuto skutečnost a slouží pouze k ohlupování světové veřejnosti.

Vážené soudružky a soudruzi,

odkaz 3. internacionály spatřuji v tom, že pouze za předpokladu jednoty komunistického a dělnického hnutí je možné odolat pandemoniu kapitalismu a uchovat myšlenku na vybudování sociálně spravedlivé společnosti, socialismu a záchranu světové civilizace. Kapitalismus se poučil ze svých historických porážek, levice se musí rovněž zbavit schématických a dogmatických výkladů a budovat svou jednotu v nových historických podmínkách na základě akční jednoty, při současném respektování rozmanitostí a národních specifik v nových historických podmínkách.

Děkuji za vaši pozornost.

Autor: 
Vjtěch Filip, předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
vlastní