Richard Pokorný: Novoroční přání

3. 1. 2018

V období bilancování končícího roku a očekávání nového lze uvažovat, jaké změny popřát naší straně, abychom po letech propadu nastartovali proces obrody. Mezi řadou potřebných změn by dle mého názoru neměly chybět následující čtyři okruhy.

Nezbytným základem je nahrazení Kladenského programu (KP) programem zcela novým. KP měl snad opodstatnění nedlouho po roce 1989, nicméně od té doby došlo k tolika změnám ve společenské roli strany, struktuře politického sytému, zprofanování velkých pravicových stran i celé koncepce »privatizace společnosti«, že KP již nemůže být způsobilý obsáhnout naše aktuální politické cíle. Jestliže tedy v roce 1992 bylo lze defenzivní rétoriku KP akceptovat, dnes je pro nás zásadní brzdou a ve srovnání s ofenzivní rétorikou SPD, Pirátů či ANO nemůže obstát. Od nového programu se pak přirozeně musí odvíjet tvorba jednotlivých volebních programů a způsob jejich prezentace.

Sebelepší program je však pohřben tehdy, pokud je nevhodně prezentován. Pokud se salónní a úřednická rétorika hodí k funkcionářům středových stran, pro prezentaci našich myšlenek je naprosto nevhodná. Má-li být náš program výrazný a protisystémový, musí tomu odpovídat i náš projev, který přirozeně musí gradovat ve volební kampani. Tu je třeba vést v inspiraci nyní úspěšných protestních hnutí jako ofenzivní, dravou, vyhraněnou, ostře akcentující naše programové priority, a kombinující tradiční formy s formami novými, včetně mnohem lepšího využití sociálních sítí.

Dalším problémem je značná dysfunkce stranického aparátu. Strana trpí formalizovanými vnitrostranickými procesy, nedostatečným přenosem informací, konzervací personálního obsazení klíčových orgánů na neomezený počet funkčních období bez systematické kádrové politiky a patricijským způsobem přerozdělování stranických peněz. Nedostatky v této oblasti stranu paralyzují a zdlouhavost řady vnitrostranických procedur vylučuje téměř jakoukoliv akceschopnost. Stanovy je proto nutné přizpůsobit nynějšímu stavu strany, vyvíjejícím se společenským podmínkám a současně do nich zapracovat změny podporující reálnou, a nikoliv jen formální funkčnost stranických orgánů.

Čtvrtým problémovým okruhem je pak vysoký věk naší voličské i členské základny. Bezodkladným cílem musí být akcent na mnohem účinnější průnik do věkové kategorie voličů nad 40 let. Oslovení voličů do 30let je pak úkolem dlouhodobým a bez značné proměny výrazového prostředku strany navenek nereálným. Velkým přínosem by bylo využití KSM coby zdroje přirozených kádrových rezerv a její zapojení do činnosti strany i volebních kampaní kupř. s cílem oslovit nejmladší voličské skupiny. Omlazení voličského elektorátu souvisí s naší další naléhavou potřebou v podobě omlazení členské základny. Dokážeme-li být atraktivní pro mladší voliče, budeme atraktivní i pro mladší zájemce o vstup do strany.

Pevně věřím, že to společnými silami dokážeme a posuneme stranu do pozic, kdy začne opět hrát v našem politickém spektru roli odpovídající jejímu voličskému potenciálu. Je to naše odpovědnost všem vykořisťovaným občanům této země, generacím soudruhů, kteří zde byli před námi a zejména pak naší ideologii, kterou máme tu čet hájit. Přejme si do nového roku, ať tuto odpovědnost dokážeme konečně uchopit se ctí.

Autor: 
Richard Pokorný
Zdroj: 
halonoviny.pdf