Stručná analýza stavu zajištění v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

13. 9. 2017

Systémové, strategické a institucionální opatření v oblasti zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku ČR (personální a organizační).Vláda ČR schválila Koncepci rozvoje Policie ČR do roku 2020 a prodloužila její implementaci do roku 2022. Základním cílem této koncepce je stanovení priorit policejní práce s ohledem na stávající bezpečnostní rizika. K tomu má využít personální a materiální posílení. Počet policistů má do roku 2022 vzrůst o 4 tis. ze zhruba 40 na 44 tisíc. 
Zásadním rizikem koncepce a důvodem prodloužení doby implementace této koncepce je neschopnost realizace personálního posílení Policie ĆR. Podle Policejního prezidia brání rychlejšímu náboru policistů nízká nezaměstnanost a platové podmínky nováčků. Jejich nástupní měsíční plat je 18,5 tisíce hrubého. Dalším důvodem je neschopnost uchazečů úspěšně absolvovat vstupní zdravotní, způsobilostní a fyzické testy. 
V dané souvislosti lze konstatovat, že rozsah problémů v oblasti personálního posílení je značný. Dokladuje to skutečnost, že do dosažení plánovaného počtu příslušníku ve výši 41 888 v současné době chybí 1 746 příslušníků. Vzhledem k očekávanému prohlubování tohoto rozdílu v souvislosti s přirozenou fluktuací v rámci Policie ĆR lze dosavadní průběh personálního posilování označit za zcela neúčinný.

Důvěryhodnost Policie CR
Důvěryhodnost Policie ČR narušuje faktor zneužívání pravomocí jejich příslušníků. Ve sledovaném období byla ze strany GIBS odhalena skupina bývalých i současných policistů, která údajně vynášela informace z policejních spisů a interních databází policie a prodávala soukromým detektivům.

Doporučená opatření ze strany KSČM:

KSČM již při předchozích projednáváních bezpečnostní situace doporučila prosazovat níže uvedená opatření. Jedná se o následující:

• Zdůraznit vážnost celospolečenské potřeby efektivně řešit následující dílčí témata ovlivňující úroveň vnitřní bezpečnosti státu pro následující volební období:
- boj proti nelegální migraci,
- zvýšení ochrany obětí trestných činů a dalších potenciálně ohrožených skupin obyvatelstva s nižší schopností zajistit vlastní ochranu (důchodci, děti a mládež),
- boj proti korupci a závažné hospodářské kriminalitě,
- boj proti terorismu a extremismu,
- boj proti kyberkriminalitě,
- boj proti organizovanému zločinu.
• Zdůraznit potřebu důsledné a reálné realizace opatření koncepčních a strategických dokumentů na vládní a rezortní úrovni (přestože navrhovaná opatření jsou efektivní, vlastní realizace je blokována z důvodu nezabezpečení prostředků v rámci státního rozpočtu a rigidního postupu příslušných orgánů státní správy).
• Jednoznačné vymezení se v otázce odmítnutí kvót povinného převzetí migrantů (ve vztahu k EU).
• Prosazovat záměr realizace preventivní ochrany vnitřních hranic ČR.
• Zdůraznit potřebu zvýšení připravenosti Policie ČR na aktuální bezpečnostní fenomény (identifikované v rámci Koncepce rozvoje Policie ĆR do roku 2020).
• Poukázat na neefektivitu a pouze demonstrativní charakter opatření zaměřených na boj proti korupci a zdůraznit potřebu reálného narušení sítě klientelistických vazeb napříč veřejnou správou a podnikatelskou sférou.
• Důsledně kriticky posuzovat činnost bezpečnostních orgánů (v rámci kompetencí zástupců KSČM v příslušných komisích Parlamentu ČR), spolupráce s odborným zázemím a vedením ÚV KSČM. 
• Prosazovat adekvátního zvýšení výdajů státního rozpočtu na zabezpečení vnitřní bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku, které jsou v porovnání s výdaji na vnější bezpečnost (v důsledku politického tlaku NATO) relativně nízké.

Autor: 
Zdeněk Maršíček, stínový ministr vnitra za KSČM
Zdroj: 
FB Z. Maršíčka